2 năm

Hồ sơ

Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bắc Giang Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Bắc Giang Ngày tham gia: 14/03/2022 Thành viên vàng Sản phẩm chính: Dịch vụ kiểm định thử nghiệm, Ứng dụng và chuyển giao KH&CN, Chế phẩm sinh học Lượt truy cập: 2,158 Xem thêm Liên hệ

Trung tâm Ứng dụng KH&CN tỉnh Bắc Giang

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOAH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC GIANG

1. Lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng

a) Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

b) Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;

c) Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương với các sản phẩm mới;

d) Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước;

đ) Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;

e) Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;

g) Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

h) Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến, nhân rộng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh;

i) Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền;

k) Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

l) Liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh;

m) Tổ chức hoạt động thí nghiệm trong lĩnh vực công nghệ sinh học, phân tích lý, hóa và vi sinh phục vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất đời sống;

n) Quản lý viên chức, lao động, tài sản, tài chính; lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Giám đốc Sở;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

          2. Lĩnh vực thông tin thống kê

a) Xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

b) Phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; phối hợp với các cơ quan truyền thông đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

c) Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của tỉnh; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin khoa học và công nghệ của địa phương, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ;

d) Là cơ quan đầu mối của tỉnh về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định.

đ) Quản lý và vận hành có hiệu quả các website của Sở; phối hợp với phòng Quản lý Khoa học và các đơn vị liên quan trong việc cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các nhiệm vụ khác;

e) Thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở  thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ của tỉnh; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;

g) Tham gia điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của tỉnh;

h) Tham gia các chợ công nghệ - thiết bị, sàn giao dịch thông tin công nghệ tại địa phương, trong nước và quốc tế; hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân tham gia Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến;

i) Quản lý, vận hành, cập nhật, kết nối thông tin trên Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh Bắc Giang;

k) Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ, in offset và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

l) Trực tiếp quản lý máy chủ, tổ chức vận hành thường xuyên, thông suốt mạng LAN, Internet của Sở; khắc phục các sự cố mạng khi xảy ra;

m) Quản lý viên chức, lao động, tài sản, tài chính; lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Giám đốc Sở;

          n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Thông tin liên hệ: Hotline Mr Đức Anh 0912.183833- 0985.183833 || Email: sanbatexbacgiang@gmail.com        

(Phòng Kiểm định công tơ điện)

(Lãnh đạo UBND tỉnh đến thăm quan vườn thực nghiệm)          

(Chăm sóc vườn Nho Hạ đen)

(Cây con trong vườn thực nghiệm)

(Trồng thử nghiệm khoai tây khí canh tại trung tâm)